Biuletyn Inforamcji Publicznej

Dom Dziecka Nr9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska

93- 030 Łódź, ul. Bednarska 15a

tel. 42/6400-344; 42/684-98-04

poczta: dd9bednarska@op.pl

espepuap: /domdziecka9bednarska/

Dyrektor: Ewa Świętosławska

 

Regulamin.pdf

Statut.pdf

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Paweł Szczepaniak

adres e-mail:kontakt@skold.com.pl

tel. 661-972-190

KLAUZULA INFORMACYJNA

     

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  Dom Dziecka Nr9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi przy ulicy Bednarskiej 15a, 93-030  Łódź

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dom Dziecka Nr9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi przy ulicy Bednarskiej 15a w Łodzi , reprezentowany przez Dyrektora  Ewę Świętosławską.

Telefon: 42/ 6400 344                                                                                                                     

2. W Domu Pomocy Społecznej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pan Paweł Szczepaniak, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@skold.com.pl                                                                      3.  Dom Dziecka Nr9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska  w Łodzi może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa m.in.:

- realizacji zadań statutowych domu,

- umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

- obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,

- realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,

- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

- prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,

- archiwizacja w/w dokumentów oraz danych.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez  Dom Pomocy Społecznej. Dom Kombatanta w Łodzi, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor  Domu Dziecka Nr9- Dom Międzypokoleniowy w Łodzi

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dom Dziecka Nr9- Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Bilans Jednostki za 2019

    

Sprawozdania Finansowe Jednostki za 2018 rok.

Bilans Jednostki Budżetowej 2018

 Rachunek Zysków i Strat 2018

 Inforamcja Dodatkowa

 Zestawienie Zmian Funduszu Jednostki 2018

 

 

 OGŁOSZENIE  O    PRZETARGU  PISEMNYM OFERTOWYM  NA  SPRZEDAŻ  SAMOCHODU  SŁUŻBOWEGO

 

 

2017 – 11 -  22   Łódź

 

 

                                                                                     Do Zarządzenia Dyrektora Domu

                                                                                   Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska

                                                                                   Łódź ul. Bednarska 15a   Nr 12/2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 0 NUMERZE REJESTRACYJNYM ELO58LC

 

Dyrektor Domu Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska Łódź ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego marki Daewoo Nubia o numerze rejestracyjnym           ELO58LC

1.      Nazwa i siedziba

Dom Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska ul. Bednarska 15a 93-030 Łódź

NIP   982-018-41-56

Telefon   42-684-98-04

Fax   42-640-03-44

e-mail dd9bednarska@op.pl

2.       Przetarg na sprzedaż samochodu odbędzie się w dniu  06.12.2017.w Domu Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowym Bednarska

3.      Samochód można oglądać  od poniedziałku do piątku w godzinach  9 - 15

4.      Osobą upoważnioną do udzielania  informacji w przedmiocie przetargu jest administrator placówki .

5.      Przedmiot sprzedaży:

a)      Marka, typ pojazdu   - Daewoo Nubira II osobowy

b)      Numer rejestracyjny    - ELO58LC

c)       Właściciel pojazdu -  Dom Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska Łódź

d)      Rok produkcji   -     1999

e)      Pojemność silnika  -  1598

f)       Przebieg -   143341 km

g)      Numer nadwozia KLAJF696EYK361486

h)      Stan techniczny samochodu na dzień 26.10.2017 – oględziny wykonano w P.H.U. Bilex Sp. z o.o. w  Łodzi ul. Milionowa 2k w autoryzowanym serwisie Fiata i Nissana :

- nadwozie :

Pokrywa silnika – w innym kolorze, pofalowana na całej powierzchni

Drzwi przednie prawe – zagniecione w okolicach klamki

Drzwi lewe tylne – zagniecione w okolicach klamki

Pokrywa bagażnika – skorodowana w okolicach atrapy

Dach – bardzo duże zagniecenia na całej powierzchni – dach do wymiany

Progi – oba progi skorodowane ; przy podnoszeniu samochodu progi zaginają się – do wymiany

Wzmocnienie tylnego zderzaka – całkowicie skorodowane – do wymiany

- silnik

Nie pracuje na wszystkich cylindrach, słyszalne stuki w silniku, widoczne bardzo duże wycieki na całej powierzchni. Nadmierne dymienie. Układ wydechowy bardzo skorodowany. Do wymiany przednia część układu.

- zespól napędowy

Widoczny wyciek ze skrzyni biegów. Bardzo duży luz na dźwigni zmiany biegów. Zespól do wyjęcia i weryfikacji.

- hamulce

Nadmierne opory toczenia na wszystkich kołach. Cały układ do demontażu i weryfikacji. Przewody hamulcowe skorodowane – do wymiany. Linki hamulca pomocniczego do wymiany.

- zawieszenie

Lewa tylna sprężyna zawieszenia pęknięta . Nadmierne luzy na tulejach stabilizatora tylnego. Skorodowana belka zawieszenia przedniego.

- samochód w takim stanie technicznym bez wykonania napraw nie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego podczas badania na Stacji Kontroli Pojazdów.

6.      Minimalna kwota sprzedaży : 1.000,00 zł. ( tysiąc złotych 00/100)

7.      Pisemna oferta powinna zawierać :

a)      Dane oferenta :

- osoba fizyczna : imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon

- pozostałe osoby lub jednostki : nazwa, dokładny adres, telefon, pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione.

             b)    oferowaną cenę

             c)    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu

                    przetargu oraz  dokumentacją wyceny pojazdu i akceptuje bez zastrzeżeń.

            d)    datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej

8.      Oferta zostanie odrzucona jeżeli złożona zostanie po terminie oraz w przypadku gdy dokumenty ofertowe są niekompletne, nieczytelne, budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9.      Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego: Dom Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska Łódź ul. Bednarska 15a w sekretariacie do dnia 06.12.2017r.do godziny 10 w zamkniętej kopercie, na której winno być napisane ,,samochód”

10.   Otwarcie ofert nastąpi 06.12.2017r. o gadzinie 12 w siedzibie Domu Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska ul. Bednarska 15a

11.   Kryterium wyboru oferty i jej znaczenie : najwyższa cena – 100%

12.   Kwota wadium 200,00zł. Wniesienie wadium w podanej wysokości w terminie do 05.12.2017r. na konto jednostki 39 1560 0013 2030 6004 9000 0008 z oznaczeniem ,,wadium na samochód”. Wadium złożone przez uczestników licytacji, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W przypadku gdy uczestnik licytacji, którego oferta zostanie wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez komisję przetargową lub uchyli się od zawarcia umowy , traci prawa wynikające z przebicia, a wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Jednostki.

13.   Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Domu Dziecka  Nr 9-  Dom Międzypokoleniowy Bednarska Łódź ul. Bednarska 15a w  terminie do dnia 08.12.2017r.

14.   Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do dnia 08.12.2017r. na konto Jednostki.

15.   Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu  kwoty nabycia. Nabywca zobowiązany będzie do załadunku oraz wywiezienia samochodu z terenu placówki – we własnym zakresie i na własny koszt.

16.   Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Domu Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska ul. Bednarska 15a Łódź.

17.   Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE  O    PRZETARGU  PISEMNYM OFERTOWYM  NA  SPRZEDAŻ  SAMOCHODU  SŁUŻBOWEGO

 

2017 – 11 -  22   Łódź

 

 

                                                                                     Do Zarządzenia Dyrektora Domu

                                                                                   Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska

                                                                                   Łódź ul. Bednarska 15a   Nr 12/2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 0 NUMERZE REJESTRACYJNYM ELO58LC

 

Dyrektor Domu Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska Łódź ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego marki Daewoo Nubia o numerze rejestracyjnym           ELO58LC

1.      Nazwa i siedziba

Dom Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska ul. Bednarska 15a 93-030 Łódź

NIP   982-018-41-56

Telefon   42-684-98-04

Fax   42-640-03-44

e-mail dd9bednarska@op.pl

2.       Przetarg na sprzedaż samochodu odbędzie się w dniu  06.12.2017.w Domu Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowym Bednarska

3.      Samochód można oglądać  od poniedziałku do piątku w godzinach  9 - 15

4.      Osobą upoważnioną do udzielania  informacji w przedmiocie przetargu jest administrator placówki .

5.      Przedmiot sprzedaży:

a)      Marka, typ pojazdu   - Daewoo Nubira II osobowy

b)      Numer rejestracyjny    - ELO58LC

c)       Właściciel pojazdu -  Dom Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska Łódź

d)      Rok produkcji   -     1999

e)      Pojemność silnika  -  1598

f)       Przebieg -   143341 km

g)      Numer nadwozia KLAJF696EYK361486

h)      Stan techniczny samochodu na dzień 26.10.2017 – oględziny wykonano w P.H.U. Bilex Sp. z o.o. w  Łodzi ul. Milionowa 2k w autoryzowanym serwisie Fiata i Nissana :

- nadwozie :

Pokrywa silnika – w innym kolorze, pofalowana na całej powierzchni

Drzwi przednie prawe – zagniecione w okolicach klamki

Drzwi lewe tylne – zagniecione w okolicach klamki

Pokrywa bagażnika – skorodowana w okolicach atrapy

Dach – bardzo duże zagniecenia na całej powierzchni – dach do wymiany

Progi – oba progi skorodowane ; przy podnoszeniu samochodu progi zaginają się – do wymiany

Wzmocnienie tylnego zderzaka – całkowicie skorodowane – do wymiany

- silnik

Nie pracuje na wszystkich cylindrach, słyszalne stuki w silniku, widoczne bardzo duże wycieki na całej powierzchni. Nadmierne dymienie. Układ wydechowy bardzo skorodowany. Do wymiany przednia część układu.

- zespól napędowy

Widoczny wyciek ze skrzyni biegów. Bardzo duży luz na dźwigni zmiany biegów. Zespól do wyjęcia i weryfikacji.

- hamulce

Nadmierne opory toczenia na wszystkich kołach. Cały układ do demontażu i weryfikacji. Przewody hamulcowe skorodowane – do wymiany. Linki hamulca pomocniczego do wymiany.

- zawieszenie

Lewa tylna sprężyna zawieszenia pęknięta . Nadmierne luzy na tulejach stabilizatora tylnego. Skorodowana belka zawieszenia przedniego.

- samochód w takim stanie technicznym bez wykonania napraw nie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego podczas badania na Stacji Kontroli Pojazdów.

6.      Minimalna kwota sprzedaży : 1.000,00 zł. ( tysiąc złotych 00/100)

7.      Pisemna oferta powinna zawierać :

a)      Dane oferenta :

- osoba fizyczna : imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon

- pozostałe osoby lub jednostki : nazwa, dokładny adres, telefon, pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione.

             b)    oferowaną cenę

             c)    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu

                    przetargu oraz  dokumentacją wyceny pojazdu i akceptuje bez zastrzeżeń.

            d)    datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej

8.      Oferta zostanie odrzucona jeżeli złożona zostanie po terminie oraz w przypadku gdy dokumenty ofertowe są niekompletne, nieczytelne, budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9.      Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego: Dom Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska Łódź ul. Bednarska 15a w sekretariacie do dnia 06.12.2017r.do godziny 10 w zamkniętej kopercie, na której winno być napisane ,,samochód”

10.   Otwarcie ofert nastąpi 06.12.2017r. o gadzinie 12 w siedzibie Domu Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska ul. Bednarska 15a

11.   Kryterium wyboru oferty i jej znaczenie : najwyższa cena – 100%

12.   Kwota wadium 200,00zł. Wniesienie wadium w podanej wysokości w terminie do 05.12.2017r. na konto jednostki 39 1560 0013 2030 6004 9000 0008 z oznaczeniem ,,wadium na samochód”. Wadium złożone przez uczestników licytacji, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W przypadku gdy uczestnik licytacji, którego oferta zostanie wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez komisję przetargową lub uchyli się od zawarcia umowy , traci prawa wynikające z przebicia, a wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Jednostki.

13.   Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Domu Dziecka  Nr 9-  Dom Międzypokoleniowy Bednarska Łódź ul. Bednarska 15a w  terminie do dnia 08.12.2017r.

14.   Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do dnia 08.12.2017r. na konto Jednostki.

15.   Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu  kwoty nabycia. Nabywca zobowiązany będzie do załadunku oraz wywiezienia samochodu z terenu placówki – we własnym zakresie i na własny koszt.

16.   Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Domu Dziecka Nr 9 – Dom Międzypokoleniowy Bednarska ul. Bednarska 15a Łódź.

17.   Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.v

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013