Historia

Z dniem 1 września 2004 roku Dom Dziecka Nr 9 został przeniesiony do budynku przy ul. Bednarskiej 15a i zmieniono nazwę na Dom Dziecka Nr 9-  Dom MIędzypokoleniowy Bednarska. Wcześniej nasza placówka mieściła się się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40a (obecnie siedziba Prokuratury Rejonowej).

Z dniem 01.09.1995r.- powstaje w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40a Filia Domu Dziecka Nr 6, w której zapewniono dzieciom właściwą opiekę i wychowanie. W niedługim czasie liczba wychowanków wzrosła do ponad 80-u i w związku z tym faktem, zdniem  01.09. 1997r.- Decyzją Kuratora Oświaty powołano jednostkę - Dom Dziecka Nr 9;

W takim kształcie działaliśmy do dnia 01.09.2004r., kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby naszej placówki. Miesiąc później przeprowadziliśmy się.

W budynku przy ul. Dąbrowskiego 40a w jednym czasie mieszkało ponad 80- oro dzieci w wieku od 4 do 20 lat. Do końca lutego 2014 roku wpisanych w Księgę Ewidencji wychowanków jest 288 dzieci.

Historia nasza jest zapisana na kartach wielu kronik, do których z sentymentem zaglądają usamodzielnieni wychowankowie, wychowawcy, a także dzieci aktualnie przebywające w Domu. Wielu pracowników tworzyło Dom, jego klimat i niepowtarzalną atmosferę. Na kształt Domu miały i mają wpływ dzieci, które stają się częścią naszej małej Społeczności.

 

                                                                                                           

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z  realizacji projektu

„Dom Międzypokoleniowy Bednarska”

w ramach programu

„ Porozumienie i pojednanie z miastami partnerskimi w środkowej
i wschodniej Europie”
we współpracy pomiędzy miastami partnerskimi Stuttgart i Łódź

 

Ideą projektu „Dom Międzypokoleniowy Bednarska” było stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania wszechstronnej współpracy i wymiany międzypokoleniowej oraz integracji różnych środowisk, współdziałania starszych z młodszymi, tolerancji i uczenia wzajemnej pomocy.

Projekt zakładał przygotowanie i uruchomienie odpowiednio wyposażonej wielopokoleniowej placówki opiekuńczo- wychowawczej,
w której dzieci z domu dziecka na co dzień przebywałyby z osobami starszymi. Placówka, w której miały zamieszkać dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej
z Domu Dziecka Nr 9, miała także stanowić miejsce spędzania wolnego czasu dla seniorów, mieszkańców pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Ponadto przyjęto, iż uruchomi w niej swoją działalność „Dom Pamięci i Przyszłości” prowadzony przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę.

Powyższe założenie organizacyjno – wychowawcze było w Polsce nowatorskie. Program ten uzyskał pełną aprobatę władz Stuttgartu. Na jego realizację Miasto Stuttgart w czerwcu 2001 r. zadeklarowało Miastu Łódź przekazanie kwoty 250 tys. EURO.

Podczas wizyty w Łodzi we wrześniu 2002 r. Pani burmistrz Gabriele Müller- Trimbusch wraz z przedstawicielami Miasta Łódź, wybrali na siedzibę placówki zabytkowy XIX wieczny budynek, zlokalizowany w południowej części miasta Łódź, na terenie dużego parku przy ulicy Bednarskiej 15a.

W dniu 25 listopada 2003 r. zostało podpisane porozumienie
/ oświadczenie woli/ dotyczące wspólnej realizacji powyższego projektu. Jego sygnatariuszami byli Gabrielle Müller -Trimbusch – Burmistrz ds. Pomocy Społecznej, Młodzieży i Ochrony Zdrowia Miasta Stuttgart oraz Jerzy Kropiwnicki – Prezydent Miasta Łodzi. Całkowity planowany koszt realizacji projektu  1 608 125,80 PLN, z czego strona niemiecka zobowiązała się do przekazania na ten cel 255 646 EURO, strona polska  800.000 PLN.

 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace remontowo- modernizacyjne budynku przy ul. Bednarskiej 15a w Łodzi o powierzchni użytkowej 770 m2oraz otaczającego go parku. W ich wyniku przygotowane zostały pomieszczenia z przeznaczeniem dla 30 wychowanków Domu Dziecka Nr 9 w wieku 3-18 lat, 15 pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych oraz członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, prowadzących w nim „Dom Pamięci i Przyszłości”.

Uroczyste otwarcie placówki, która otrzymała nazwę „Dom Międzypokoleniowy Bednarska” odbyło się w dniu 1 września 2004 roku z udziałem reprezentantów władz obu miast partnerskich.

 

Od momentu uruchomienia placówka podjęła bardzo szeroką
i intensywną działalność, prowadzoną w trzech zakresach, jako:

- „Dom Pamięci i Przyszłości”

- Dom Dziennego Pobytu dla seniorów

- Dom Dziecka nr 9

W okresie od 1 września 2004 do końca 2006 realizowana była następująca działalność:

□     w ramach działalności „Domu Pamięci i Przyszłości” Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę prowadzi działalność
w następujących kierunkach:

§        cykliczne spotkania z członkami Stowarzyszenia – 88 spotkań,
w których w sumie wzięło udział ok. 1400 osób;

§        spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych i licealnych (lekcje historii) – 42 spotkania, w których uczestniczyło ok. 1100 osób;

§        podejmowanie delegacji zagranicznych – 5 delegacji: z Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy;

§        rozpisywanie konkursów dla uczniów szkół podstawowych o tematyce czasów II Wojny Światowej;

§        prowadzenie i uzupełnianie ekspozycji dotyczącej prac przymusowych
i deportacji Polaków w  czasie II Wojny Światowej;

□     w działalności Domu Dziennego Pobytu stale uczestniczy 15 osób o średniej wieku 75 lat. Pensjonariusze korzystają z całodziennego wyżywienia i zaspokajają  swoje potrzeby emocjonalne i psychiczne poprzez:

§        uczestnictwo w imprezach plenerowych i piknikach razem

     z dziećmi – wychowankami Domu Dziecka ;

§        udział w wycieczkach;

§        wspólne uczestnictwo w koncertach muzycznych, konkursach piosenek

     i turniejach gier planszowych;

§        codzienne spotkania z wychowankami Domu Dziecka – wypełnianie roli babci i dziadka;

§        udział w życiu Domu;

§        wspólne wyjścia do kina i teatru, także z dziećmi z Domu Dziecka;

§        codzienną gimnastykę i basen raz w tygodniu.

Mimo naturalnej rotacji, liczba osób korzystających z pomocy jest stała,
ograniczona możliwościami lokalowymi. Oferta placówki jest na tyle atrakcyjna, że na listę oczekujących na przyjęcie do Domu wciąż zgłaszają się nowe osoby.

Ø     Obecnie w Domu Dziecka nr 9 przebywa 40 wychowanków (docelowo stan będzie zmniejszany do 30 dzieci). Dom Dziecka przygotowuje wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu poprzez bieżącą działalność wychowawczą oraz realizację następujących programów:

§        Klub Nastolatki – program ma na celu integrację uczestniczek spotkań, poruszanie spraw związanych z wiekiem dorastania dojrzewania;

§        Jak żyć z ludźmi – program ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacji , tolerancji i poszanowania własnej osoby oraz innych; Przeciwdziałanie agresji – celem programu jest uświadomienie dzieciom problemu agresji i jej negatywnych skutków oraz nauka nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów;

§        Grupa wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków – celem programu jest większa integracja tego środowiska, wymian doświadczeń, udzielanie sobie wzajemnie pomocy i wsparcia;

§        Krok w dorosłość – celem programu jest zapoznanie wychowanków z czynnościami dnia codziennego w życiu rodzinnym.

Ponadto Dom Dziecka Nr 9 współrealizuje projekt w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pn.  „Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse, lepsze jutro”. Partnerami przy realizacji tego projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, firma doradcza Signa sp. z o.o. oraz stowarzyszenie filantropijne „Rainer” z Wielkiej Brytanii.

Jest to  wyjątkowa inicjatywa społeczna, mająca za zadanie wspierać młodzież wychowującą się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w Łodzi i województwie. Problem usamodzielnienia młodzieży opuszczającej domy dziecka to duże wyzwanie nie tylko w skali Łodzi, ale i całego kraju. Dzięki realizacji projektu EQUAL pojawiła się szansa na znalezienie nowych rozwiązań, które mogą wspierać domy dziecka i ich wychowanków w trudnym zadaniu, jakim jest opuszczenie placówki i rozpoczęcie samodzielnego życia. Jednym z najważniejszych elementów wsparcia tej grupy społecznej jest stworzenie możliwości skorzystania z fachowego doradztwa zawodowego tak, aby pomóc wychowankom w wyborze dalszej drogi życiowej i podjęcie pierwszej pracy.

Projekt EQUAL od ponad 3 lat aktywnie wspiera wychowanków domów dziecka oferując doradztwo, możliwość ukończenia ciekawych kursów zawodowych, pomoc w nauce,  także dbając o rozwój ich pasji i zainteresowań. W ramach tego projektu od października 2005r. na terenie placówki powstało Biuro Mentoringu. Jest to nowatorska instytucja wsparcia dotychczasowego systemu opieki, bazująca na doświadczeniach byłych wychowanków
i angażująca ich do realizacji pomocy rówieśniczej (peer- to- peer).

                                               

                                                     WNIOSKI

W świetle powyższych faktów można stwierdzić, że projekt „Dom Międzypokoleniowy Bednarska”, podjęty w ramach programu „Porozumienie i pojednanie z miastami partnerskimi w środkowej i wschodniej Europie”, został w pełni zrealizowany i przyniósł zakładane rezultaty. Wszystkie pokolenia harmonijnie współżyją ze sobą i czerpią od siebie nawzajem. Uczą się tolerancji dla potrzeb poszczególnych grup wiekowych, a także mają szansę na spełnienie własnych planów i zamierzeń. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawienia jakości życia seniorów, a codzienny kontakt ich z dziećmi przyczynia się do  kształtowania właściwych postaw.

Dom ma już swoją historię, na którą również składają się historie poszczególnych jego użytkowników. Mimo swoich małych rozmiarów, Dom realizuje wiele zadań, niektóre o ogromnych perspektywach. Dla ich podjęcia trzeba było zapewnić odpowiednie miejsce. Jego przygotowanie jest zasługą partnerstwa obu miast: Stuttgartu i Łodzi, którym na zawsze będą wdzięczni wszyscy podopieczni Domu Międzypokoleniowego.

W załączeniu przekazujemy wybrane materiały i publikacje dotyczące działalności naszego Domu, które promują ideę wspólnego przedsięwzięcia.

Z każdym kolejnym rokiem zdobywamy nowe doświadczenia oraz spotykamy ciekawych i dobrych ludzi wspierających dzieci i naszą pracę. Nasz Dom opuszczają dzieci, które wracają do swoich najblizszych lub znajdują rodziny zastępcze. Pełnoletni wchodzą w samodzielne życie. A my cieszymy się z ich radości i sukcesów, wspieramy gdy tego potrzebują.

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013