Program pracy z rodziną naturalną wychowanka

PROGRAM PRACY Z RODZINĄ NATURALNĄ WYCHOWANKA

 

Program jest realizowany od stycznia 2006 r. i jest on kontynuacją programu opracowanego w 2003 r.  Każda rodzina utrzymująca konbtakt z dzieckiem jest objęta tym programem. Od tego roku zmieniliśmy formułę; znieśliśmy kontrakty. Uznaliśmy je bowiem za zbyt formalną formę pracy. Cele i zadania  w pracy z poszczególnymi rodzinami zindywidualizowaliśmy. Nadal priorytetem jest  praca  pod kątem powrotu dziecka do domu rodzinnego, lecz aktualnie, ze względu na aktualną sytuację naszych dzieci i ich rodzin, koncentrujemy się na pracy mającej na celu poprawę relacji z dziećmi, pomimo braku w danej chwili możliwości odzyskania dziecka.

Program jest  realizowany w formie indywidualnych spotkań z rodzicami, a także krewnymi i ich dziećmi- rodzeństwem. Celem wszystkich  spotkań jest umacnianie więzi rodzinnych i  poprawa komunikacji pomiędzy rodzicami oraz między rodzicami/ krewnymi a dziećmi.
Rodzice/ krewni są wdrażani w sprawy dziecka i motywowani do angażowania się w wypełnianie obowiązków rodzicielskich. Celem spotkań jest także ustalanie przyczyn kryzysu i poszukiwanie sposobów na jego przezwyciężenie, nauka konstruktywnych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz poradnictwo w sprawie korzystania z usług instytucji pomocowych.

Z uwagi na fakt, że w bliskich relacjach z naszymi podopiecznymi pozostają ich dziadkowie, a także starsze rodzeństwo, to pracą objęte są  również te grupy..

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013