Standard opieki i wychowania

STANDARD OPIEKI I WYCHOWANIA

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2012r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej nasza placówka:

1.      Zapewnia odpowiednią liczbę wychowawców oraz specjalistów niezbędnych
do zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz indywidualnej opieki.

2.      Umożliwia rozwój dziecka w sferze fizycznej, poznawczej i emocjonalnej
oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez udział w odpowiednich zajęciach na terenie placówki, jak i poza nią, grupowych i indywidualnych.

3.      Dba o poszanowanie podmiotowości dziecka. Wychowankowie mają możliwość wyrażania własnego zdania i zgłaszania wniosków w sprawach ich dotyczących bezpośrednio do wychowawcy lub na cotygodniowych zebraniach społeczności placówki. Indywidualnie lub na zebraniach dzieci są informowane o podejmowanych wobec nich działaniach.

4.      Zapewnia podtrzymywanie kontaktów oraz więzi emocjonalnych pomiędzy dziećmi a ich rodzicami, rodzeństwem i osobami zaprzyjaźnionymi. W placówce jest miejsce, w którym wychowankowie mogą w intymnych warunkach spotkać się z rodziną. Rodzice i osoby bliskie są zapraszane na wszystkie ważne dla dziecka uroczystości np. urodziny. Ponadto z rodzicami dziecka lub opiekunami prawnymi uzgadniane są istotne decyzje dotyczące dziecka.

5.      Uczy dzieci poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej poprzez obchodzenie świąt okolicznościowych i religijnych, a także uczestnictwo w imprezach kulturalnych. Decyzja o udziale w życiu religijnym zależy do potrzeb dziecka i zgody rodziców. Kształtuje także poczucie tolerancji i szacunku dla osób starszych dzięki bliskim kontaktom z Domem Dziennego Pobytu oraz Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

6.      Kształtuje u dzieci zachowania prozdrowotne.

7.      Przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia poprzez udział w programach tematycznych , podczas których uczą się przygotowywania posiłków, robienia zakupów, załatwiania spraw urzędowych itp. W trakcie codziennego procesu wychowania staramy się wykształcić umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Dzieci uczestniczą także w programach realizowanych przez inne instytucje.

8.      Współpracuje z instytucjami, biorącymi udział w procesie opieki i wychowania.

9.      Zapewnia indywidualną opiekę w sytuacjach trudnych.

10.  Motywuje dzieci do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i organizowanych imprezach rekreacyjno- sportowych ( wycieczki, rajdy, majówki, olimpiady).

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013