Standardy świadczonych usług

STANDARDY  ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

        Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2012r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej nasza placówka zapewnia dzieciom:

1.      Odpowiednie wyżywienie, które jest dostosowane do ich potrzeb rozwojowych oraz całodobowy dostęp do produktów żywnościowych i napojów.

2.      Wszystkie dzieci są objęte kompleksową opieką zdrowotną ( podstawową
i specjalistyczną), zaopatrzone są we wszystkie niezbędne leki, środki higieny osobistej oraz sprzęty ortopedyczne. Placówka zapewnia także odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne.

3.      Wychowankowie wyposażeni są w odzież, obuwie i przedmioty osobistego użytku oraz zabawki, stosownie do wieku i aktualnych potrzeb, a także środki higieny osobistej.

4.      Podopieczni mają zapewnioną możliwość realizowania obowiązku szkolnego, stosowną pomoc w nauce, pracach domowych oraz zajęciach wyrównawczych. Każde dziecko zaopatrzone jest w podręczniki oraz przybory szkolne. Zapewniamy również opłatę za pobyt w internacie, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz koszty przejazdu, jeśli wymaga tego kształcenie dziecka.

5.      Wychowawcy, pedagog i psycholog organizują szereg zajęć wychowawczych, kompensacyjnych i terapeutycznych. Dzieci uczestniczą także w zajęciach specjalistycznych poza placówką np. w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Ponadto wszystkie dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno -sportowych zarówno na terenie placówki jak i poza nią. Z placówką współpracują praktykanci, którzy pomagają w odrabianiu lekcji i organizacji dodatkowych zajęć. Mogą podjąć współpracę z placówką stażyści i wolontariusze.

6.      W placówce jest opracowany regulamin kieszonkowego według którego przyznawana jest odpowiednia kwota pieniężna dla dziecka.

7.      Byłym wychowankom wszyscy pracownicy, a w szczególności specjaliści zatrudnieni
w placówce, udzielają porad i wsparcia.

8.      Placówka zapewnia pokoje mieszkalne nie większe niż 5- osobowe, z własnym tapczanem, szafką nocną, biurkiem lub stolikiem i miejscem do przechowywania rzeczy osobistych.

9.      W placówce znajduje się łazienka i toaleta dla dziewcząt i chłopców z miejscem do prania i do suszenia.

10.  Placówka posiada miejsca do pracy,  nauki, wspólnych spotkań i wypoczynku oraz miejsce do przygotowania, obróbki i przechowywania żywności.

 

 

 

projektowanie stron SEBDAN.PL © 2013